Лідер. Еліта. Суспільство

Науково-практичний журнал є рецензованим багатопрофільним часописом, присвяченим проблемам лідерства та еліти в системі гуманітарно-антропологічного знання

Свідоцтво Державного комітету від 28.02.2017 КВ №22583-12483Р

Засновники видання: Національний технічний університет «Харківський полiтехнiчний інститут»; Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова; Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Тематика: актуальні проблеми теорії і практики лідерства та проблеми еліти в суспільстві

Наукова сфера журналу охоплює широке коло розгляду проблематики лідерства та еліти через призму педагогічного, філософського, суспільно-політичного та державно-управлінського знання

Мова рукопису: українська, англійська

Періодичність публікації: 4 випуски на рік

Вид видання за цільовим призначенням: теоретичний та науково-методичний часопис

Рік заснування: 2017

Місія журналу полягає у підтриманні та розвитку якості наукових досліджень проблематики лідерства та еліти через призму педагогічного, філософського, суспільно-політичного та державно-управлінського знання, а також забезпеченні функціонування постійно діючої науково-комунікативної платформи для обговорення теоретико-методологічних та праксеологічних аспектів формування та розвитку теорії лідерства в парадигмі сучасного управління.

Головною метою видання науково-практичного журналу «Лідер. Еліта. Суспільство» є сприяння розвитку психолого-педагогічної та управлінської наукової думки шляхом формування та підтримання ефективного функціонування науково-комунікативного простору для обговорення представниками наукової спільноти (авторами наукових публікацій) актуальних проблем теорії і практики лідерства та проблеми еліти в суспільстві, а також забезпечення наукової громадськості (читачів журналу) якісною інформацією щодо результатів оригінальних наукових досліджень, відповідного змістовного спрямування, та тенденцій розвитку теоретико-методологічного підґрунтя сучасного наукового знання.

Основні завдання науково-практичного журналу «Лідер. Еліта. Суспільство»: - надання вченим (дослідникам) можливості оприлюднення оригінальних результатів наукових пошуків, а також організації та підтримання взаємодії між представниками наукової спільноти (обговорення наукової проблематики на сторінках журналу; формування творчих наукових колективів; обмін досвідом тощо); - популяризація наукових поглядів вченого (дослідника) у науковому середовищі, а також створення умов для підвищення його авторитету серед представників наукової спільноти (забезпечення позиціонування наукових статей автора у провідних наукових бібліотеках України, а також їх розміщення на електронних науково-інформаційних та наукометричних ресурсах; сприяння підвищенню рівня цитування тощо); - створення умов для підвищення професійної майстерності молодих вчених (дослідників) у презентації результатів власних наукових пошуків, а також підвищенні рівня їх якості (надання рецензентами авторам рукописів наукових статей рекомендацій щодо напрямів підвищення якості поданих до редакційної колегії матеріалів на етапі їх підготовки до друку; наукове забезпечення та підвищення якості системи підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації в частині отримання молодими вченими (дослідниками) досвіду підготовки, доопрацювання, подання та оприлюднення результатів наукових пошуків тощо); - формування та підтримання інтересу представників наукової спільноти до актуальних проблем теорії і практики лідерства та проблеми еліти в суспільстві, а також інформаційне забезпечення наукових пошуків у межах педагогічного, філософського, суспільно-політичного та державно-управлінського знання (узагальнення, аналіз, синтез та прогнозування тенденцій розвитку наукової думки щодо проблематики лідерства та еліти у межах педагогіки, соціальних та поведінкових наук (психологія, соціологія, економіка), управління та адміністрування (менеджмент), публічного управління та адміністрування).

Галузь та проблематика: педагогіка; соціальні та поведінкові науки (психологія, соціологія, економіка); управління та адміністрування (менеджмент); публічне управління та адміністрування


№ 1 (2018): Лідер. Еліта. Суспільство

Зміст

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ І СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ

ЛІДЕРСТВО ПЕДАГОГА У ПРОСТОРІ СУСПІЛЬНИХ ПОТРЕБ PDF
Leonid Tovazhnyanskyy, Olexandr Romanovskiy, Olexandr Ponomariov, Yuliia Chala
РОЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ У ФАХОВІЙ СПРЯМОВАНОСТІ СТУДЕНТІВ PDF
Oksana Rezvan
ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ НОВОГО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ» PDF
Ivan Lopushynskyi

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІДЕРСТВА ТА ЕЛІТИ В СУСПІЛЬСТВІ: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУЛЮВАННЯ ТА МЕХАНІЗМИ ВИРІШЕННЯ

ЕЛІТА, ЛІДЕРСТВО ТА МЕРИТОКРАТІЯ: ЗАПРОШЕННЯ ДО ДИСКУРСУ PDF
Volodymyr Babayev, Volodymyr Korzhenko
ІНТЕЛІГЕНЦІЯ. ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ PDF
Petro Saukh
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА PDF
Hryhorii Vasianovych, Olena Budnyk

ЛІДЕРСТВО ТА СУСПІЛЬНИЙ РОЗВИТОК: ДІАЛЕКТИКА ЄДНОСТІ І ПРОТИРІЧ ФЕНОМЕНІВ В ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

ЗНАННЄВЕ СУСПІЛЬСТВО: НАЦІОНАЛЬНИЙ І ГЛОБАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ PDF
Georgy Filipchuk
КИЇВ – ЛІДЕР СЕРЕД РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЗА РІВНЕМ ЗАРОБІТНИХ ПЛАТ: ПУБЛІЧНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ ВИМІР PDF
Olexander Меlnychenko
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ PDF
Valentina Grineva, Oksana Zhernovnykova, Oksana Kovalenko

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРАКСЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ ЛІДЕРСТВА В ПАРАДИГМІ СУЧАСНОГО УПРАВЛІН

ПОСТНЕКЛАСИЧНИЙ ПЕРІОД МЕТОДОЛОГІЧНОГО ВИМІРУ ЄДНОСТІ НЕЛІНІЙНОГО СИНТЕЗУ ЗНАНЬ В АСПЕКТІ РОЗВИТКУ ТЕОРІЙ ЛІДЕРСТВА PDF
Alla Semenova
ВСТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ДОВІРИ ЯК ФУНКЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ЛІДЕРСТВА PDF
Andrii Diegtiar, Maxim Bubliy