Про журнал

Галузь та проблематика

педагогіка; соціальні та поведінкові науки (психологія, соціологія, економіка); управління та адміністрування (менеджмент); публічне управління та адміністрування

Процес рецензування

Всі без виключення рукописи наукових статей проходять ретельну перевірку щодо відповідності формальним вимогам до відповідного різновиду наукової інформації (встановлюються нормативно-правовими актами та доповнюються координаційною радою наукового видання) і обов’язкове так зване сліпе подвійне рецензування. Редколегія залишає за собою право відхилити статтю або повернути її автору на доопрацювання. Автор, за умови бажання розміщення статті у журналі «Лідер. Еліта. Суспільство», повинен допрацювати (виправити) зміст (форму) статті відповідно до зауважень (порад) рецензентів (редколегії) та подати її до редакційної колегії для закінчення процедури рецензування. У разі якщо поданий до журналу рукопис наукової статті не відповідає профілю журналу або науковий рівень поданих автором матеріалів є занадто низьким, редакційна колегія має право прийняти рішення про відхилення поданого рукопису статті без призначення процедури рецензування

 

Періодичність публікації

Часопис.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Учасник

Фінансування видання журналу та його розповсюдження здійснюється за рахунок коштів його засновників, авторського колективу відповідного номеру, а також добровільних внесків третіх осіб.

Розгляд та рецензування поданої статті, розпочинається після отримання редколегією інформації про оплату редакційно-видавничих послуг (вартість публікації з розрахунку 42 грн. за кожну сторінку статті (формат А4). Членам координаційної ради та редакційної колегії науково-практичного журналу «Лідер. Еліта. Суспільство», штатним працівникам установ-засновників наукового видання (за умови клопотання адміністрації вищого навчального закладу), а також провідним ученим – докторам наук видавничі послуги можуть надаватись на безоплатній основі. У цьому випадку автор оплачує лише вартість примірника журналу та його пересилку за вказаною адресою. У разі отримання негативного висновку від членів редакційної колегії щодо наукової цінності поданої статті та прийняття рішення про неможливість її розміщення у журналі автору повертається оплачена їм сума.

Історія журналу

Науково-практичний журнал є рецензованим багатопрофільним  часописом, присвяченим проблемам лідерства та еліти в системі гуманітарно-антропологічного знання

Свідоцтво Державного комітету від 28.02.2017 КВ №22583-12483Р

Засновники видання: Національний технічний університет «Харківський полiтехнiчний інститут»; Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова; Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Тематика:  актуальні проблеми теорії і практики  лідерства та проблеми еліти  в суспільстві

Наукова сфера журналу охоплює широке коло розгляду проблематики лідерства та еліти через призму педагогічного, філософського, суспільно-політичного та державно-управлінського знання

Мова рукопису: українська, англійська

Періодичність публікації: 4 випуски на рік

Вид видання за цільовим призначенням: теоретичний та науково-методичний часопис

Рік заснування: 2017