Лідер. Еліта. Суспільство http://les.khpi.edu.ua/ <p>Науково-практичний журнал є рецензованим багатопрофільним часописом, присвяченим проблемам лідерства та еліти в системі гуманітарно-антропологічного знання</p><p>Свідоцтво Державного комітету від 28.02.2017 КВ №22583-12483Р</p><p>Засновники видання: Національний технічний університет «Харківський полiтехнiчний інститут»; Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова; Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України</p><p>Тематика: актуальні проблеми теорії і практики лідерства та проблеми еліти в суспільстві</p><p>Наукова сфера журналу охоплює широке коло розгляду проблематики лідерства та еліти через призму педагогічного, філософського, суспільно-політичного та державно-управлінського знання</p><p>Мова рукопису: українська, англійська</p><p>Періодичність публікації: 4 випуски на рік</p><p>Вид видання за цільовим призначенням: теоретичний та науково-методичний часопис</p><p>Рік заснування<strong>: 2017</strong></p><p>Місія журналу полягає у підтриманні та розвитку якості наукових досліджень проблематики лідерства та еліти через призму педагогічного, філософського, суспільно-політичного та державно-управлінського знання, а також забезпеченні функціонування постійно діючої науково-комунікативної платформи для обговорення теоретико-методологічних та праксеологічних аспектів формування та розвитку теорії лідерства в парадигмі сучасного управління.</p><p>Головною метою видання науково-практичного журналу «Лідер. Еліта. Суспільство» є сприяння розвитку психолого-педагогічної та управлінської наукової думки шляхом формування та підтримання ефективного функціонування науково-комунікативного простору для обговорення представниками наукової спільноти (авторами наукових публікацій) актуальних проблем теорії і практики лідерства та проблеми еліти в суспільстві, а також забезпечення наукової громадськості (читачів журналу) якісною інформацією щодо результатів оригінальних наукових досліджень, відповідного змістовного спрямування, та тенденцій розвитку теоретико-методологічного підґрунтя сучасного наукового знання.</p><p>Основні завдання науково-практичного журналу «Лідер. Еліта. Суспільство»: - надання вченим (дослідникам) можливості оприлюднення оригінальних результатів наукових пошуків, а також організації та підтримання взаємодії між представниками наукової спільноти (обговорення наукової проблематики на сторінках журналу; формування творчих наукових колективів; обмін досвідом тощо); - популяризація наукових поглядів вченого (дослідника) у науковому середовищі, а також створення умов для підвищення його авторитету серед представників наукової спільноти (забезпечення позиціонування наукових статей автора у провідних наукових бібліотеках України, а також їх розміщення на електронних науково-інформаційних та наукометричних ресурсах; сприяння підвищенню рівня цитування тощо); - створення умов для підвищення професійної майстерності молодих вчених (дослідників) у презентації результатів власних наукових пошуків, а також підвищенні рівня їх якості (надання рецензентами авторам рукописів наукових статей рекомендацій щодо напрямів підвищення якості поданих до редакційної колегії матеріалів на етапі їх підготовки до друку; наукове забезпечення та підвищення якості системи підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації в частині отримання молодими вченими (дослідниками) досвіду підготовки, доопрацювання, подання та оприлюднення результатів наукових пошуків тощо); - формування та підтримання інтересу представників наукової спільноти до актуальних проблем теорії і практики лідерства та проблеми еліти в суспільстві, а також інформаційне забезпечення наукових пошуків у межах педагогічного, філософського, суспільно-політичного та державно-управлінського знання (узагальнення, аналіз, синтез та прогнозування тенденцій розвитку наукової думки щодо проблематики лідерства та еліти у межах педагогіки, соціальних та поведінкових наук (психологія, соціологія, економіка), управління та адміністрування (менеджмент), публічного управління та адміністрування).</p><p>Галузь та проблематика: педагогіка; соціальні та поведінкові науки (психологія, соціологія, економіка); управління та адміністрування (менеджмент); публічне управління та адміністрування</p> National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" uk-UA Лідер. Еліта. Суспільство 2616-3241 <span>Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:</span><br /><br /><ol type="a"><li>Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" target="_new">Creative Commons Attribution License</a>, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.</li></ol> ГУМАНІТАРНА СКЛАДОВА ОСВІТИ ВИПУСКНИКА ВИЩОЇ ШКОЛИ В СУЧАСНОМУ “СУСПІЛЬСТВІ ІНТЕЛЕКТУ” http://les.khpi.edu.ua/article/view/248959 <p><em>в статті розглядаються специфічні особливості гуманітарної складової освіти випускника вищої школи та напрями її удосконалення в контексті розвитку “університету майбутнього”, а також запропоновано для обговорення й осмислення фахівцями сучасного суспільства як “суспільства інтелекту”, що здатне до динамічного вирішення соціально-економічних, політичних, воєнних та інших “викликів” сучасного мультикультурного світу.</em></p> Володимир Бабаєв Володимир Корженко Авторське право (c) 2021 Володимир Бабаєв, Володимир Корженко 2021-12-27 2021-12-27 1 5 19 10.20998/2616-3241.2021.1.01 ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ЕЛІТИ І ЛІДЕРІВ В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ІНЖЕНЕРНОЇ ОСВІТИ http://les.khpi.edu.ua/article/view/249874 <p><em>розкрито сенс і завдання професійної діяльності сучасного інженера. Обґрунтовано зміст і характер його підготовки в системі вищої освіти. Показано необхідність чіткої орієнтації цієї підготовки на виявлення потенційних лідерів серед студентів та наступний цілеспрямований розвиток їхнього лідерського потенціалу. Запропоновано орієнтувати решту інших студентів на їхню підготовку як представників національної гуманітарно-технічної еліти. Проаналізовано характерні особливості підготовки еліти і лідерів в умовах закладів вищої інженерної освіти. Наведено досвід такої підготовки, нагромаджений в Національному технічному університеті “Харківський політехнічний інститут”. Підкреслено значення формування у студентів інноваційного мислення і розвитку їхніх креативних здібностей як умови реалізації парадигми освіти 4.0 і кадрового забезпечення індустрії 4.0. </em></p> Євген Сокол Олександр Романовський Олександр Пономарьов Авторське право (c) 2021 Євген Сокол, Олександр Романовський, Олександр Пономарьов 2021-12-27 2021-12-27 1 20 33 10.20998/2616-3241.2021.1.02 ДУХОВНИЙ РОЗВИТОК ЛІДЕРА – НЕОБХІДНА УМОВА ЙОГО ЕВОЛЮЦІЇ http://les.khpi.edu.ua/article/view/249885 <p><em>з’ясовано сутність вимог сучасної епохи до людини і необхідність формування її нового світогляду. Розглянуто поняття “еволюція” і “духовність”. Висвітлено роль духовності в еволюції людини і формуванні світогляду лідера. Підкреслено, що світогляд керівника повинен ґрунтуватися на його широкій гуманітарній підготовці, новій філософії. Розкрито сутність, способи, методи духовного, морального і психічного вдосконалення і роль системи виховання, освіти і самовиховання в процесі підготовки майбутніх лідерів.</em></p> Олександр Романовський Валентина Михайличенко Ніна Семке Авторське право (c) 2021 Олександр Романовський, Валентина Михайличенко, Ніна Семке 2021-12-27 2021-12-27 1 34 42 10.20998/2616-3241.2021.1.03 АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ТА АКАДЕМІЧНЕ ЛІДЕРСТВО http://les.khpi.edu.ua/article/view/249914 <p><em>у роботі було обґрунтовано взаємозв’язок академічної доброчесності та академічного лідерства. Проаналізовано причини порушення здобувачами вищої освіти академічної доброчесності та визначено основні напрями роботи із ними, які включають їхню мотивацію щодо додержання вимог академічної доброчесності та засвоєння відповідних цінностей; навчання культури академічної доброчесності; контроль дотримання принципів доброчесності на практиці.</em></p> Світлана Резнік Авторське право (c) 2021 Світлана Резнік 2021-12-27 2021-12-27 1 43 52 10.20998/2616-3241.2021.1.04 ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІКОМУНІКАТИВНОЇ ЕМПАТІЇ СТУДЕНТІВ-ЛІДЕРІВ http://les.khpi.edu.ua/article/view/249925 <p><em>розглянуто проблему прояву полікомунікативної емпатії у студентів, що характеризуються вираженими лідерськими якостями. Було проаналізовано роль емпатії в становленні лідерського стилю студентів. В ході дослідження було визначено, що емпатія є однією з найбільш важливих рис в структурі особистості сучасного студентського лідера, а її формуванню має приділятися особлива увага в закладах вищої освіти. Емпіричне дослідження лідерських здібностей дозволило визначити, що близько 29% студентів володіють вираженими на високому рівні лідерськими здібностями. Аналіз гендерних особливостей прояву полікомунікативної емпатії студентів-лідерів дозволив визначити, що у дівчат емпатія розвинена краще, ніж у хлопців. В статті наводяться перспективні напрямки розвитку теми дослідження.</em></p> Ніна Підбуцька Анастасія Книш Авторське право (c) 2021 Ніна Підбуцька, Анастасія Книш 2021-12-27 2021-12-27 1 53 62 10.20998/2616-3241.2021.1.05 ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У ПРОСТОРІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ http://les.khpi.edu.ua/article/view/249936 <p><em>розглядається проблема формування соціальної активності студентської молоді у просторі закладу вищої освіти. Враховуючи сучасні вектори розвитку суспільства у зв’язку з діджиталізацією, необхідним є позитивний соціальний розвиток студентів, як майбутніх лідерів. Формування їхньої соціальної активності як провідної соціальної якості потребує сприятливого простору та соціально-педагогічного спрямування. Оскільки провідним видом діяльності студентської молоді є освітня, пропонується розглянути простір закладу вищої освіти для формування їхньої соціальної активності.</em></p> Наталія Шепелєва Авторське право (c) 2021 Наталія Шепелєва 2021-12-27 2021-12-27 1 63 70 10.20998/2616-3241.2021.1.06 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-ЛІДЕРІВ В НАЦІОНАЛЬНОМУ ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ “ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” http://les.khpi.edu.ua/article/view/249943 <p><em>пропонуються результати експерементального дослідженя ефективності залучення майбутніх фахівців фізичної культури і спорту до самостійної практичної діяльності, яка передбачає використання інтерактивних форм і методів виховання для застосування комунікативних і рефлексивних умінь та зумовлює формування комунікативних навичок. </em></p> Ірина Костиря Авторське право (c) 2021 Ірина Костиря 2021-12-27 2021-12-27 1 71 80 10.20998/2616-3241.2021.1.07