ПСИХОПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ І ТЕХНІКИ МОВЛЕННЯ СУЧАСНОГО ЛІДЕРА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20998/%25x

Ключові слова:

лідерство, психопедагогічні техніки, культура мовлення, техніка мовлення, педагогічна майстерність

Анотація

У статті, спираючись на конструктивний досвід української наукової школи педагогічної майстерності І.А. Зязюна, розкрито загальні теоретико-методологічні витоки і змістові лінії застосування психопедагогічних технологій розвитку культури і техніки мовлення сучасного лідера. Схарактеризована новизна підходів, що пов’язана із використанням ключових ідей психопедагогіки . Доведено, що мовлення є не тільки засобом спілкування, воно втілює дійсність у свідомості та підсвідомості суб’єктів комунікативної дії. Конструктивність підходів продемонстрована у цілісному поєднанні та використанні новітніх наукових здобутків на прикладі впровадження авторського навчального посібника «Мистецтво мовлення сучасного педагога».

Біографія автора

Alla Semenova, Одеський національний політехнічний університет

доктор педагогічних наук, професор, кафедри політології, Одеський національний політехнічний університет; Одеса, Україна

Посилання

Горбунов, Г. Д. (2014) Психопедагогика спорта: учеб. пособие. 5-е изд., испр. и доп. М.: Советский спорт, 328 с.

Гримак, Л. П. (1989) Резервы человеческой психики: введение в психологию активности. М.: Политиздат, 319 с.

Зязюн, І. А. (2008) Філософія педагогічної дії: монографія. Київ: б. в. ; Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 608 с.

Лаптев, Л. Г. (1995) Оптимизация управленческой деятельности военных кадров: автореф. дисс. докт психол. наук: 19.00.13. Педагогическая психология. Москва. 25 с.

Любовинкина, Е. (2017) Лидерство. Mental Skills. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.mental-skills.ru/dict/liderstvo

Педагогічна майстерність: підручник. (2008) За ред. І. А. Зязюна. 3-є вид., допов. і переробл. К.: Богданова А. М., 376 с.

Семенова, А. В. (2014) Емоційне усвідомлення як конструкт оцінювання динаміки розвитку педагогічної майстерності викладачів вищих технічних навчальних закладів: психопедагогічний підхід. Теорія і практика управління соціальними системами // Щоквартальний науково-практичний журнал. № 4. Харків: НТУ “ХПІ”. С. 58 – 68.

Семенова, А. В. (2016) Медитация как метод психолого-педагогического самосовершенствования преподавателя высшей школы / Meditation as a method of self-improvement of psycho-pedagogical high school teachers. Norwegian Journal of development of the International Science. Oslo, Norway. № 1. Р. 94 – 100 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.njd-iscience.com/wp-content/uploads/2016/12/NJD_1.pdf

Семенова, А. В. (2016) Удосконалення ціннісного виміру досвіду суб’єктів педагогічної дії у контексті науково-педагогічних ідей І. А. Зязюна. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти. Харків: НТУ “ХПІ”. Випуск 45 (1). С. 88 – 100. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/25261/1/Elita_2016_45_1_Semenova_Udoskonalennia.pdf

Семенова, А. В. & Мель-ник, С. М. (2019) Мистецтвο мοвлення су-часнοгο педагοга: навчальний посібник. Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 309 с.

Семенова, А. В. (2018) Постнекласичний період методологічного виміру єдності нелінійного синтезу знань в аспекті розвитку теорій лідерства. «Лідер. Еліта. Суспільство». Щоквартальний науково-практичний журнал. № 1. Х.: НТУ “ХПІ”. С. 109-123. [Електронний ресурс]. Режим доступу:http://les.khpi.edu.ua/article/view/2616-3241.2018.1.10

Семенова, А. В. (2017) Психопедагогічний супровід ефективного лідера XXI століття: синергетичний підхід. ScienceRise: Pedagogical Education. 7 (15). С. 30 – 36. [Электронный ресурс]. Режим доступу:http://journals.uran.ua/sr_edu/article/view/107966

Семенова, А. В. (2016) Ціннісний вимір досвіду суб’єктів педагогічної дії: монографія. Одеса: Бондаренко, 434 с.

Сергеєва, Л. М., Кондратьєва, В. П. & Хромей, М. Я. (2015) Лідерство: навч. посібн. За наук. ред. Л. М. Сергеєвої. Івано–Франківськ. «Лілея-НВ», 296 с.

Старостіна, О. В. (2014) Педагогічні ідеї Е. Стоунса в контексті розвитку педагогічної науки. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць. № 34. Запоріжжя: КПУ. С. 29 – 33.

Старостіна, О. В. (2015) Професійна майстерність у системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів в Англії та Україні: монографія. За заг. ред. Семенової А. В. Одеса: ФОП Бондаренко М.О. С. 6 – 12.

Стоунс, Э. (1984) Психопедагогика: психологическая теория и практика обучения. Пер. с англ. под ред. Н. Ф. Талызиной. М: Педагогика, 472 с.

Філіпчук, Г. (2014) Націєтвор-чість освіти. Монографія. Чернівці: Зелена Буковина, 400 с.

Шмигель, Н. Е. (2011) Аутоген-ная тренировка: новое или хорошо забытое старое? Журнал «РиТМ Психология для всех». № 8. С. 12 – 15.

Шульц, И. Г. (1985) Аутогенная тренировка. М.: Медицина, 32 с.

Якушева, С. Д. (2004) Основы педагогического мастерства: учебн. пособ. Оренбург: ГОУ ОГУ, 230 с.

Chemers Martin (1997) Lawrence Erlbaum Associates. Psychology. Р. 200.

Plato. The Dialogues of Plato translated into English with Analyses and Introductions by B. Jowett, M.A. Oxford University Press. 2013. Vol. 3.

Roth, R. (1992) Transcendental Meditation. NY.: Basic Books. Р. 223 – 232.

Wiszniakowa, N. (2003) Akmeologoa kreatywna. Psychologia kreatywności i osiągania szczytowej dojrzałości twórczej człowieka dorosłego. Łódż, 279 p.

##submission.downloads##

Як цитувати

Semenova, A. (2019). ПСИХОПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ І ТЕХНІКИ МОВЛЕННЯ СУЧАСНОГО ЛІДЕРА. Лідер. Еліта. Суспільство, (2). https://doi.org/10.20998/%x

Номер

Розділ

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ І СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ