ПОСТНЕКЛАСИЧНИЙ ПЕРІОД МЕТОДОЛОГІЧНОГО ВИМІРУ ЄДНОСТІ НЕЛІНІЙНОГО СИНТЕЗУ ЗНАНЬ В АСПЕКТІ РОЗВИТКУ ТЕОРІЙ ЛІДЕРСТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20998/2616-3241.2018.1.10

Анотація

Розглянуто сутність постнекласичного періоду методологічного виміру єдності нелінійного синтезу знань в аспекті розвитку теорій лідерства. Схарактеризовано особливості нелінійних процесів самоорганізації. Розкрито ґенезу теорій лідерства у цілісному аспекті та з позицій нелінійного синтезу знань у постнекласичний період. Здійснено аналіз стану дослідження проблеми підготовки нової генерації науково-педагогічних та інженерно-педагогічних кадрів – національної еліти, яка здатна оволодіти новою постнекласичною методологічною освітньо-світоглядною парадигмою. Доведено важливість моделювання міждисциплінарної комунікації, філософської рефлексії та колективної експертизи на прикладі курсів підвищення педагогічної та управлінської кваліфікації науково-педагогічних кадрів.

Біографія автора

Alla Semenova, Одеський національний політехнічний університет

доктор педагогічних наук, професор, кафедра політології, Одеський

 національний політехнічний університет, Одеса, Україна

Посилання

Бендас, Т. В. (2009) Психоло-гия лидерства. Учебное пособие. СПб.: Питер,. 448 с.

Буданов, В. Г. (2007) Методо-логия синергетики в постнеклассической науке и в образовании. М.: ЛКИ, 232 с.

Добронравова, И. С. (2014) Практична філософія постнекласичної на-уки про наукову істину та людську свобо-ду. Філософія освіти. № 2. С. 224-234.

Добронравова, І.С. (2017) Де-скриптивність нелінійного теоретичного знання та самоорганізація нелінійної нау-ки. Людина в складному світі. За ред. Н. В. Кочубей, М. О. Нестерової; вступне слово В. П. Адрущенка. Суми: Універси-тетська книга, С. 179-192.

Ершова-Бабенко,И. В.(2015) Сборник лекций по психосинергетике. Одесса: Одесский филиал Украинского синергетического общества, 270 с.

Ершова-Бабенко, И.В.(2005) Социальная среда в свете изменений в науке: конец ХХ – начало ХХІ ст. Психо-синергетиские стратегии человеческой деятельности (концептуальная модель) : монография. Винница: NOVA KNYHA, 360 с.

Зязюн, І. А. (2003) Освітні па-радигми в контексті філософських ідей. Професійна освіта: педагогіка і психоло-гія. Українсько-польський журнал. За ред. І. Зязюна, Т. Левовицького, Н. Ничкало, І. Вільш. Ченстохова Київ: Видавництво Вищої Педагогічної школи у Ченстохові,. Вип. No 5. С. 213-226.

Зязюн, І. А. (2008) Філософія педагогічної дії : монографія К.: б. в.; Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 608 с.

Князева, Е. Н. (2012) Нелиней-но-динамический подход в эпистемоло-гии. Эволюционная эпистемология. М.: СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 704 с.

Кремень, В.Г. (2018) Філософ-сько-педагогічна спадщина академіка Іва-на Зязюна в контексті модернізації освіти. Філософія і психологія педагогічної дії. Естетика і етика педагогічної дії. Вип. 17, С. 9-19.

Кримський, С. Б. (2008) Запити філософських смислів. Під сигнатурою Софії. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», С. 441-718.

Любовинкина, Е. (2017) Лиде-рство [Електронний ресурс] Mental Skills. Режим доступу: http://www.mental-skills.ru/dict/liderstvo

Мамардашвили, М. К. (1990) Наука и культура. Как я понимаю фило-софию. М.: Прогресс, С. 337-356.

Нестерова, М. А. (2015) Ког-нитивистика: истоки, вызовы, перспек-тивы. Сумы: Университетская книга, 334 с.

Пайтген, Х. О.,  Рихтер, П. Х. (1993) Красота фракталов: Образы комплексных динамических систем. М.: Мир, 176 с.

Зязюн, І. А. (2008) Педагогічна майстерність : підручник. 3-є вид., допов. і переробл. К. : Богданова А. М, 376 с.

Семенова, А. В. (2014) Емо-ційне усвідомлення як конструкт оціню-вання динаміки розвитку педагогічної майстерності викладачів вищих технічних навчальних закладів: психопедагогічний підхід. Теорія і практика управління соці-альними системами. Щоквартальний на-уково-практичний журнал. Х.: НТУ “ХПІ”, № 4, С. 58-68.

Семенова, А. В.  Зуєва, Л. Є. (2017) Соціальний контекст психолого-педагогічної підготовки професійних суд-дів у системі суддівської освіти України і Канади в аспекті інтегральної теорії лідер-ства. Лідер. Еліта. Суспільство. Щоквар-тальний науково-практичний журнал. Х.: НТУ „ХПІ”, № 1, С. 109-123.

Семенова, А. В. (2017) Психо-педагогічний супровід ефективного ліде-ра XXI століття: синергетичний підхід. Science Rise: Pedagogical Education. №7 (15), С. 30-36.

Семенова, А. В. (2016) Цінніс-ний вимір досвіду суб’єктів педагогічної дії: монографія Одеса : Бондаренко М. О., 436 с.

Сергеєва, Л. М., Кондратьєва, В. П.,  Хромей, М. Я. (2015) Лідерство: навч. посібн. За наук. ред. Л. М. Сергеєвої. Івано-Франківськ. «Лі-лея-НВ», 296 с.

Chemers Martin. (1997) Lawrence Erlbaum Associates, Psychology, 200 p.

Donald Markwell. (2013) Instincts to Lead: On Leadership, Peace, and Education, Connor Court: Australia, 500 p.

##submission.downloads##

Як цитувати

Semenova, A. (2018). ПОСТНЕКЛАСИЧНИЙ ПЕРІОД МЕТОДОЛОГІЧНОГО ВИМІРУ ЄДНОСТІ НЕЛІНІЙНОГО СИНТЕЗУ ЗНАНЬ В АСПЕКТІ РОЗВИТКУ ТЕОРІЙ ЛІДЕРСТВА. Лідер. Еліта. Суспільство, (1). https://doi.org/10.20998/2616-3241.2018.1.10

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРАКСЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ ЛІДЕРСТВА В ПАРАДИГМІ СУЧАСНОГО УПРАВЛІН