DOI: https://doi.org/10.20998/2616-3241.2018.1.11

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ДОВІРИ ЯК ФУНКЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ЛІДЕРСТВА

Andrii Diegtiar, Maxim Bubliy

Анотація


У статті досліджуються основні наукові підходи до вивчення феномену довіри. Визначено, що управлінська довіра або недовіра виражається за допомогою трьох елементів: інформації, впливу і контролю. Факторами індивідуальної готовності до довіри є регулярність контактів і ефективність зворотного зв'язку, ступінь індивідуальної можливості впливати на ситуацію і особистісний характер. З’ясовано, що типовою проблемою розвитку довіри є розбіжність індивідуальних і групових очікувань довіри до себе, психологічної готовності надавати довіру іншим і усвідомлення об'єктивних бар'єрів у розвитку довіри, також проблемою може стати відмінність між готовністю до певної міри довіри між менеджментом і персоналом і можливостями діючих систем організації. Запропоновано, розвиток персональної відповідальності працівників за результат трудової діяльності і характер стосунків у трудовому колектив, як однин з напрямків зміцнення довіри. 

Повний текст:

PDF

Посилання


Геєць, В. М. (2002) Взаємодія довіри і розвитку. Економічна теорія. № 3. С. 3-16.

Дзіба, І. М. (2008) Енциклопе-дія Сучасної України. Т. 8 К.: Державне голов. підприємство республіканського виробничого об'єднання,716 с.

Калашнікова, С.А. (2010) Осві-тня парадигма професіоналізації управ-ління на засадах лідерства : монографія. К.: Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 380 с.

Візо, Л., Ібрагімова, І.,  Кі-готь, О. (2012) Розвиток лідерства : моно-графія. К.: [б. в.], 400 с.

Толкованов,В.В. (2013) Управ-лінське лідерство:монографія. Хмель-ницький : ПП Мельник А. А., 600 с.

Михненко, А. М., Гончарук, Н. Т., Кравченко, С. О. (2012) Управлінська еліта як чинник суспільного розвитку : монографія. За ред. А. М. Михненка; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Каф. упр. суспіл. розв. К.:НАДУ,175 с.

Фукуяма, Ф. (2004) Доверие: социальные добродетели и путь к процве-танию. М.: Ермак, 733 с.

Яхонтова, Е. С. (2017) Доверие как базовая ценность компании и инстру-мент управления персоналом. Современ-ноеуправление, №11. С. 25-33.

Clifford, С. (2016) Cooperation, trust, andperceivedintentionsina 2 per-songame. Dissertation Abstracts Internation-al.№32, (5-а). Р. 797–798.

Deutsch, М. (1973) The Resolu-tion of Conflict. New Haven, Conn.: Yale University Press, P. 148–169.

Gibb, J.R. Gibb,L.M. (1969) Role freedom in a TORI group. A.Burton (Ed.) Encounter: The Theory and Practice of Encounter Groups. San Francisco, Calif.: Jossey-Bass, p.42–57.

McGregor, D. (1967) The Professional Manager. New. York: McGraw-Hill, p.163.

Rotter, J. B. (1967) A new scale for the measurement of interpersonal trust. Journal of Personality. № 35. P.651 - 665.

Giffin, K. (1958) The trust differential. Lawrence. Kansas: The Communication Research Center,University of Kansas, p.357.