DOI: https://doi.org/10.20998/2616-3241.2018.1.07

ЗНАННЄВЕ СУСПІЛЬСТВО: НАЦІОНАЛЬНИЙ І ГЛОБАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ

Georgy Filipchuk

Анотація


Висвітлюються питання важливості якісних культурно-освітніх стратегій для сучасного цивілізаційного та національного розвитку України в умовах трансформацій знаннєвого суспільства.


Повний текст:

PDF

Посилання


Aджемоглу Д.  Робінсон Д. (2016) Чому нації занепадають? Похо-дження влади, багатства і бідності; пер. з англ. О. Дем’янчука. К.: Наш фор-мат,504с.

Біблія або Книги Святого Пи-сьма Старого й Нового Заповіту із мови давньоєврейської та грецької на українсь-ку наново перекладена. Старий Запо-віт.К.: Українське Біблійне товариство, 1993. 960 с.

ЯсинчукЛ.(2018) Відтік мізків з України набирає сили [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://expres.ua/ main/2018/01/27.

Закон України «Про осві-ту».Закони України: щомісячник. № 10 (34). К: Парламентське видавництво, 2017. 112с.

Кен Робінсон  Лу Ароні-ка(2018) Школа майбутнього. Революція у вашій школі, що назавжди змінить освіту / перекл. з англ. Ганна Лелів. Л.: Літопис, 256с.

Кремень В. Г. (2016) Освіта в антропологічному вимірі: проблеми і пер-спективи. Матеріали міжн. науково-практ. конференції «Створення суспільс-тва рівних можливостей як реальна ос-нова патріотизму». К.: Знання України, С. 9-15.

Лебон Г. (2016) Психология народов и масс. 380с. [Електронний ре-сурс]. Режим доступу: http://www.lib.ru/ politolog /lebon/psihologia.txt

Локк Дж. (1988) Мысли о во-спитании. Соч. в 3-х т.Т. 3. М.: Мысль, 668с.

Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки. Указ Президента Укра-їни від 3 жовтня 2015 р., №580/215 [Елек-тронний ресурс]. Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua/ go/580/2015

Стратегія національної безпеки України. Указ Президента України від 26 травня 2015 року, № 287/2015 [Електрон-ний ресурс]. Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/2872015-19070

Тесленко A. (1918) Оповідання. Част. 1. Полтава: Спілка Спож. Товариств, 104с.

Ушинский К. Д. (1945) Педа-гогические сочинения Н. И. Пирогова. Избр. пед. соч. М.: Учпедгиз,С. 218-244.

Фромм Э. (2012) Душа челове-ка: Ее способность к добру и злу. Пер. с англ. и нем. Запорожье: Биг-Пресс, 280с.