DOI: https://doi.org/10.20998/2616-3241.2018.1.04

ЕЛІТА, ЛІДЕРСТВО ТА МЕРИТОКРАТІЯ: ЗАПРОШЕННЯ ДО ДИСКУРСУ

Volodymyr Babayev, Volodymyr Korzhenko

Анотація


Розглядаються відносини та зв’язки між природою еліти й лідерів, що є характерними для певного суспільства в конкретному часовому вимірі, та можливістю й дійсністю соціальних практик щодо якісних змін на основі науково обґрунтованих стратегій. Запропоновано для обговорення фахівцями зміст терміну «меритократія» та принципу меритократії як одного із суттєвих в межах адміністративного простору  сучасного цивілізованого суспільства, який можна вважати важливою європейською цінністю.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бабаєв, В. М.  Корженко, В. В. (2018) Територія як базовий елемент системи Governance в ХХІ столітті. Місто. Культура. Цивілізація : матеріали VІІІ міжнар. наук.-теорет. Інтернет-конф., Харків, квітень 2018 р. Х.: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, С. 5–15.

Бондаренко А. (2012) Меритократія як царство розуму [Електронний ресурс]. Режим доступу : https://andrijbondarenko.wordpress.com/2012/01/05/merytocracja/

Власть сильнейшим (07.12.2015) [Электронный ресурс]. Режим доступу : https://vc.ru/12228-meritocracy

Гончарук, Н. Т.  Сурай, І. Г. (2009) Визначення сутності поняття «еліта» в контенксті управління суспільством. Теорія та практика державного управління : зб. наук. праць. Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр». № 4 (27) [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2009-4/doc/1/01.pdf

Корженко, В. В. (2016) Парадигмально-ціннісні орієнтири суспільного поступу та публічне управління. Державне будівництво. Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», № 1. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://kbuapa.kharkov. ua/e-book/db/2016-1/doc/2/03.pdf

Кремень, В. (2017) Характер еліти і лідерів як показник якості суспільства. Лідер. Еліта. Суспільство. № 1. С. 5–15.

Кроль, М. Меритократия как царство разума. [Электронный ресурс]. Режим доступу : http://www.cloudwatcher. ru/analytics/3/view/35/

Орфологія культури : тезаурус /За ред. проф. В. О. Лозового. Х.: Право, 2007. 384 с.

Орлова, Т. (2016) А ви знаєте, що таке меритократія? [Електронний ресурс]. Режим доступу : https://dt.ua/socium/a-vi-znayete-scho-take-meritokratiya-_.html

Сурай, І. Г. (2015) Сучасні особливості визначення еліти в державному управлінні України. Наукові розвідки з державного та муніципального управління. Вип. 1. С. 59–70. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nrzd_2015_1_8

Bell, D. (1972) «On meritocracy and equality», National Affairs. Public Interest. Vol. 29. P. 29–68.

Brown, Ch. (2001) Review of “Meritocracy and Economic Inequality”. Journal of Economic Literature. Vol. 39. No. 1. P. 93–104.

Burnham, J. (1941) The Managerial Revolution: What is Happening in the World. New York : The John Day company, 285 p.

Daniels, N. (1978) Merit and meritocracy. Philosophy & Public Affairs. Vol. 7. No. 3. P. 206–223.

Gonthier Frédérique. (2007) L’égalité méritocratique des chances : entre abstraction démocratique et réalisme sociologique L’Anné Sociologique. Vol. 57. P. 151–176.

Judt T. (2010) Méritocrates / Tony Judt // Le Débat. Vol. 5, No. 162. P. 3–8.

Stepehen J. McNamee  Robert K. Miller Jr (2004) The Meritocracy Myth, Oxford : Rowmans & Littlefield Publishers, 225 p.

Reynolds, J.(2014) Perceptions of meritocracy in the land of opportunity / Jeremy Reynolds, He Xian // Research in Social Stratification and Mobility. Vol. 36. P. 121–137.

Young, M. (1958) The rise of the meritocracy, 1870–2033: An essay on education and inequality. London : Thames & Hudson, 180 p.