ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ ДУМКИ РОБОТОДАВЦІВ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Svitlana Moroz Національний університет цивільного захисту України, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-2696-1278
  • Volodymyr Moroz Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine http://orcid.org/0000-0003-0796-5035

DOI:

https://doi.org/10.20998/%25x

Ключові слова:

забезпечення якості вищої освіти, опитування роботодавців, оцінювання якості вищої освіти, система вищої освіти України, державна політика у сфері вищої освіти

Анотація

Стаття присвячена аналізу думки роботодавців щодо якості вищої освіти в Україні та обґрунтуванню напрямів вдосконалення змісту та практики реалізації державної політики у сфері вищої освіти. Подано результати опитування роботодавців щодо рівня якості вищої освіти на державному рівні. В статті звернено увагу на місце та роль роботодавців у системі забезпечення якості вищої освіти, а також запропоновано механізми їх залучення до оцінювання якості вищої освіти. За результати аналізу отриманої інформації було запропоновано використовувати опитування роботодавців на рівні одного з методів отримання інформації у межах державного моніторингу якості вищої освіти, а також визначено пріоритетні напрями щодо підвищення ефективності державного управління забезпеченням якості освітньої діяльності та якості вищої освіти.

 

Біографії авторів

Svitlana Moroz, Національний університет цивільного захисту України

кандидат наук з державного управління, старший науковий співробітник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України; Харків, Україна

Volodymyr Moroz, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

професор, доктор наук з державного управління, професор кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами ім. І. Зязюна, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; Харків, Україна

 

 

Посилання

Знання та навички випускників юридичних факультетів та закладів вищої освіти через призму відповідності потребам ринку праці. Звіт за результатами аналітичного дослідження. Міністерство юстиції України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://drive.google.-com/file/d/1GyR0eCiaqxXzQ4SV5qJ6N_fbFsw6XC-o/view

Мороз, С. А. (2016) Державне управління розвитком трудового потенціалу ВНЗ: компетенція людини, університету та держави. Державне управління: удосконалення та розвиток. № 4. [Електронний ресурс]. Режим доступу:http://nb-uv.gov.ua/UJRN/Duur_2016_4_11

Мороз, С. А. & Мороз, В. М. (2015) Підвищення якості трудового потенціалу вітчизняних ВНЗ в контексті змісту механізмів міжнародної співпраці. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : Зб. наук. праць НТУ «ХПІ». Вип. 43 (47). С. 100–112.

Мороз, С. А. (2017) Державне управління якістю вищої освіти в контексті норм міжнародних стандартів якості: принцип процесного підходу. Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : Всеукр. наук.-практ. конф. за мі-жнар. участю, 27 жовтня 2017 р. Одеса. С. 365–366.

Мороз, С. А. (2019) Досвід Китаю у забезпеченні розвитку галузі освіти як підґрунтя для вдосконалення механізмів державного управління якістю вищої освіти України. Інвестиції: практика та досвід. №9. С. 70–77.

Про вдосконалення вищої освіти в Україні. Указ Президента України №210/2020. Президент України: офіційне інтернет-представництво. [Електронний ресурс]. Режим доступу:https://www.pre-sident.gov.ua/documents/2102020-34045

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG) (2015). Київ: ТОВ «ЦС». C. 32.

QS world university rankings 2021. QS world university rankings. Quacquarelli Symonds. Access mode: https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2021-https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2021

Rankings 2018. QS higher educa-tion system strength rankings. Quacquarelli Symonds. Access mode: https://www.top-universities.com/system-strength-rankings/2018

Recommendation CM/Rec (2007) 6 of the Committee of Ministers to member states on the public responsibility for higher education and research: Appendix 5. Adopted by the Committee of Ministers on 20 June 2007 at the 999bis meeting of the Ministers’ Deputies. Access mode: https://w-ww.coe.int/t/dg4/highereducation/News/pub_res_EN.pdf

##submission.downloads##

Номер

Розділ

РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ: ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ, МЕНЕДЖМЕНТ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ