СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «КЕРІВНИЦТВО» ТА «ЛІДЕРСТВО» В УПРАВЛІННІ СУЧАСНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

Автор(и)

  • Andrii Diegtiar Національний аерокосмічний університет ім. М. Жуковського «ХАІ», Ukraine http://orcid.org/0000-0003-3258-447X
  • Maxim Bubliy арківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, http://orcid.org/0000-0003-1060-6404

DOI:

https://doi.org/10.20998/%25x

Ключові слова:

керівництво, лідерство, організаційне лідерство, організаційне управління, організаційна культура, управлінське лідерство, потенціал управлінського лідерства, управлінські взаємодії

Анотація

Досліджено співвідношення понять «керівництво» та «лідерство» в управлінні сучасною організацією. Визначено, що мікрорівень управління забезпечують такі характеристики суб’єкт-об’єктної управлінської взаємодії, як керівництво і лідерство. Керівництво і лідерство є продуктами внутрішньо організаційної діяльності, що надають управлінню характеристики ефективності та якості в контексті надаваних послуг. З’ясовано, що керівництво і лідерство в системі організаційних взаємодій можуть доповнювати один одного або навіть один в одного трансформуватися. Традиційно в стабільних організаційних формах керівник є в той же час і лідером. Багато в чому це обумовлено тим, що сам статус керівника дає його носію перевагу над іншими співробітниками щодо лідерських позицій. Доведено, що керівництво, лідерство та лідерське управління, як компіляція обох соціальних ресурсів в системі організаційних взаємодій у прикладному відношенні є важливими атрибутами для реалізації процесу управління, які в даний час є необхідною умовою професіоналізму сучасного керівника.

Біографії авторів

Andrii Diegtiar, Національний аерокосмічний університет ім. М. Жуковського «ХАІ»

професор, доктор наук з державного управління, професор кафедри публічного управління та підприємництва, Національний аерокосмічний університет ім. М. Жуковського «ХАІ»; Харків, Україна

Maxim Bubliy, арківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

доцент, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри економіки праці та управління персоналом Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України; Харків, Україна

Посилання

Візо, Л., Ібрагімова, І. & Кіготь, О. (2012) Розвиток лідерства : Монографія. Київ: [б. в.]. С. 400.

Войтович, Р. В., Пірен, М. І. & Надольний, І. Ф. (2006) Керівник в органах державної влади та місцевого самоврядування. Київ: Центр сприяння інституц. розв. держ. служби. С. 168.

Гавриш, О. А., Довгань, Л. Є., Крейдич, І. М. & Семенченко, Н. В. (2017) Технології управління персоналом : Монографія. Київ: НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського». С. 528.

Друкер, П. (2018) Ефективний керівник. Пер. з англ. Р. Машкової. Київ: Вид. група КМ-БУКС. С. 248.

Енциклопедія Сучасної України (2008) НАН України; Наукове товариство ім. Т. Шевченка; Координаційне бюро Енциклопедії Сучасної України НАН України. За ред. І. М. Дзіба. Київ: Державне голов. підприємство республіканського виробничого об'єднання. С. 716.

Калашнікова, С. А. (2010) Освітня парадигма професіоналізації управління на засадах лідерства : Монографія. Київ: Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка. С. 380.

Пономарьов, О. С., Пазиніч, С. М., Гуревичов М. М. & Долгарєв, А. В. (2010) Професійна культура менеджера в умовах інноваційного розвитку : Монографія. Харків: НТУ «ХПІ». С. 240.

Управлінське лідерство : Колективна монографія (2013). За заг. ред. В. В. Толкованова. Хмельницький: ПП Мельник А. А. С. 600.

Михненко, А. М., Гончарук, Н. Т. & Кравченко, С. О. (2012) Управлінська еліта як чинник суспільного розвитку : Монографія. За ред. А. М. Михненка; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Каф. упр. суспіл. розв. Київ: НАДУ. С. 175.

Фельзер, А. Б., Доброневський, О. В. (2012) Техніка роботи керівника : Навч. посіб. Київ: Вища шк. С. 383.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ: ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ, МЕНЕДЖМЕНТ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ