ОСОБИСТІСТЬ ХАРИЗМАТИЧНОГО ЛІДЕРА ТА МЕРИТОКРАТИЧНІ ЦІННОСТІ

Автор(и)

  • Volodymyr Babayev Харківський національний університет міського господарства імені О. Бекетова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/%25x

Ключові слова:

харизма, лідерство, еліта, особистість харизматичного лідера, моральні принципи, меритократія, меритократичні цінності

Анотація

Розглянуто зміст поняття «харизми» в контексті історичного розвитку суспільної думки та соціально-адміністративних практик, визначено й проаналізовано сутнісні характеристики особистості харизматичного лідера в сучасному розумінні. Запропоновано для дискусії питання, що стосується реалізації моральних принципів як меритократичних цінностей в активній, творчій діяльності харизматичного лідера.

Біографія автора

Volodymyr Babayev, Харківський національний університет міського господарства імені О. Бекетова

професор, доктор наук з державного управління, лауреат Державної премії України,ректор Харківського національного університету міського господарства імені О. Бекетова; Харків, Україна

Посилання

Aбитуриeнту нa зaмeтку: кaкиe рaбoтники нужны Укрaинe. Я и зaкoн: инфoрмaциoннo-юридичecкий caйт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://yaizakon.com.ua/ abiturientu-na-zametku-kakie-rabotniki-nuzhny-ukraine/.

Дoрoфeeвa, Л. И. (2015) Ocнoвы тeoрии упрaвлeния : Уч.-мeтoд. кoмплeкc. Москва-Бeрлин: Дирeкт-Мeдиa. C. 450

Кoржeнкo, В. В. (2000) Ocвітні ініціaтиви тa cуcпільний пocтуп. Aктуaльні прoблeми дeржaвнoгo упрaвління : Нaук. зб. Xaрків: XФ УAДУ. № 2. C. 52–57.

Кoржeнкo, В. В. (2017) Філocoфcькі зacaди «cуcпільcтвa інтe-лeкту»: дo тeoрії нoocфeри Вoлoдимирa Вeрнaдcькoгo. Нoвий Кoлeгiум. № 2. C. 4–8.

Ocтрoвcкaя, Т. A. (2014) Диcкурcooбрaзующиe кoнцeпты coврeмeннoй мeритoкрaтичecкoй элиты Бритaнии и Ирлaндии. Пoлитичecкaя лингвиcтикa. 2 (48)'. C. 173–179.

Рівніcть, лідeрcтвo, cпілкувaння в єврoпeйcькиx прaгнeнняx укрaїнcькoї мoлoді: гeндeрний дискурс (2016) : Зб. мaтeр. Вceукр. нaук.-прaкт. кoнфeрeнції, (Тeрнoпіль, 5–7 жoвтня 2016 р.). Зa зaг. рeд. прoф. В. П. Крaвця. Тeрнoпіль: ТНПУ ім. В. Гнaтюкa. C. 200.

Amah Okechukwu E. (2018) Determining the antecedents and outcomes of servant leadership. Journal of General Management. 43 (3). Р. 126–138.

Babayev, V. & Korzhenko, V. (2018) Elite, Leadership and Meritocracy: invitation to discussion. Leader. Elite. Sosiety. № 1. P. 31–45.

Bell, D. (2012) On meritocracy and equality: National Affairs. Public Interest. Vol. 29. Р. 327.

Brown Chares (2001) Review of «Meritocracy and Economic Inequality». Edited by Kenneth Arrow, Samuel, Bowles, and Steven Durlaf. Journal of Economic Literature. Vol. 39. No. 1, March. P. 93–104.

Elitist UK more elitist than ever. Access mode: http://forums.digitalspy.-co.uk/showthread.php?t=1077501.

Kennedy, M. & Power, M. J. (2012) The Smokescreen of Meritocracy. Elite education in Ireland and the reproduction of class privilege. Journ. for Critical Educational Policy Studies. Vol. 8. № 2. P. 225.

Ko Changsuk, Ma Jianhong, Bartnik, R., Haney, M. & Kang Mingu. (2017) Ethical leadership: an integrative review and future research agenda. Ethics & Behavior. 28 (2). Р. 1–29.

Krastev, I. (2017) The Rise and Fall of European Meritocracy. The New York Times. Jan. 17. Access mode: https://www.nytimes.com/2017/01/17/opinion/the-rise-and-fall-of-european-meritocracy.html.

Sacavém, A, Martinez Luis F., João Vieira da Cunha, Abreu Ana Maria & Johnson Stefanie, K. (2017) Charismatic leadership: a study on delivery styles, mood, and performance. Journal of Leadership Studies. 11 (3). P. 21–38.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ЛІДЕРСТВО ТА СУСПІЛЬНИЙ РОЗВИТОК: ДІАЛЕКТИКА ЄДНОСТІ І ПРОТИРІЧ ФЕНОМЕНІВ В ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ