DOI: https://doi.org/10.20998/%x

КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ГОТОВНОСТІ ДО СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У МАЙБУТНІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Karyna Falko, Yana Movchan

Анотація


Стаття присвячена проблемі формування готовності до соціальної взаємодії у майбутній професійній діяльності студентів технічного профілю. Проаналізовано вплив партнерської взаємодії в процесі спільної діяльності як фактор соціальної дієздатність майбутніх фахівців інженерно-технічного профілю. Сформульовано поняття «готовність» та розглянуто проблеми готовності під час професійної взаємодії. Визначено критерії та уточнено  показники сформованості  готовності до соціальної взаємодії майбутніх фахівців. 

Ключові слова


соціальна взаємодія; готовність до соціальної взаємодії; студенти технічного профілю; соціальний контакт у професійній діяльності; критерії сформованості готовності до соціальної взаємодії; рівні готовності до соціальної взаємодії у професійній діяльності; показники сформованості готовності до соці

Повний текст:

PDF

Посилання


Тихомирова, Ю. М. (2014) Теоре-тический анализ структурных ком-понентов психологической готовности к профессиональной деятельности. Психо-логические науки: теория и практика: материалы II междунар. науч. конф. (март 2014 года), г.Москва. М.: Буки-Веди. С. 6 – 9.

Серебровская, Н. Е. & Лукомец, А. А. (2017) Психологическая готовность к выбору профессии в раннем юноше-стве:теоретический и практический аспект. Журнал Вестник Костромского государ¬ственного университета. Серия: Педаго¬гика. Психология. Социокинетика. №5. С. 44 – 48

Мовчан, Я. О. (2015) Структура професійної соціалізації студентів інженерних спеціальностей. Вісник Національного університету оборони України. Вип. 3 (46). К.: НУОУ. С. 187-191.

Ібрагімова, К. О. (2013) Формування готовності до соціальної взаємодії бакалаврів інженерно-технічного профілю при навчанні психолого-педагогічних дисциплін: автореф. дис. ... канд. пед. наук :спец. 13.00.04. Харків. 20 с.

Молоченко, В. В. (2017) Формування у майбутніх фахівців аграрної сфери готовності до партнерської взаємодії у професійній діяльності: автореф. дис. …. канд. пед. наук: спец.13.00.0. Вінниця. С. 20.

Ігнатюк, О. А. (2009) Формування майбутнього інженера до професійного самовдосконалення: теорія і практика: [монографія]. Харків: НТУ “ХПІ”. С. 434.

Гарбич-Мошора, О. Р. (2015) Впровадження дистанційного навчання в навчальний процес для підготовки фахівців з інформаційних технологій. Інформаційні технології і засоби навчання . Том 45. №1. С.93 – 105

Руда, Г. В. (2010) Професійна взаємодія практикуючого психолога та педагога в закладі освіти. Вісник після-дипломної освіти. Вип.1 (2) С.338 –343

Кон, И. С. (1989) Психология ранней юности: Книга для учителя. М., 168