DOI: https://doi.org/10.20998/%x

КРИТЕРІЇ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ПІДПРИЄМЦЯ ЯК ЛІДЕРА

Tetyana Hura, Boris Furmanets

Анотація


В даній статті, проведено теоретично-методичний аналіз  розвитку взаємозв’язаних ознак  індивідуально-психологічних особливостей та психологічно-професійних критеріїв як суттєвих  складових продуктивного  розвитку особистості  підприємця-лідера.  Виявлено, що особистості, які мають цільову  мотивацію до лідерства, продуктивніше оволодівають соціально-психологічними та спеціальними  якостями, виявляють стійкі бажання досягати успіху в своїй підприємницькій справі. Доведено, що для повнішого та змістовнішого   розкриття цих важливих  аспектів проблеми, слід більш якісніше   аналізувати індивідуально-психологічні особливості та аналізувати психологічно-професійні критерії  розвитку особистості підприємця як лідера, що  сприяє покращенню  його особистісного потенціалу. Визначено, що саме продуктивний розвиток особистості підприємця як  лідера, як правило,   раціонально поєднаний з рівнем його особистісного потенціалу. Є очевидним те, що саме ці складові  сприяють  ефективному і надійному виконанню ділових функцій і завдань підприємцем-лідером у процесі підприємницької діяльності. Встановлено, що безумовно, науково-концептуальне обгрутування умов покращення  психологічно-професійних складників особистісного потенціалу підприємця-лідера буде повноцінно сприяти продуктивній та  ефективній підприємницькій, бізнес діяльності. 


Ключові слова


підприємець-лідер; індивідуально-психологічні особливості; продуктивність; підприємницька справа; бізнес-структура; інноваційний вплив; системний підхід; психологічно-професійні критерії

Повний текст:

PDF

Посилання


Дип, С. & Сесмен, Л. (1995) Верный путь к успеху. 1600 советов менеджерам. М.: Вече-Персей. АСТ, 394 с.

Гура, Т. В., Романовський, О. Г. & Книш, А. Є. (2017) Психологія лідерства в бізнесі: навч. посібн. Х.: Друкарня Мадрид, 100 с.

Емельянов, Э. Н. & Поварницына, С. Е. (1998) Психология бизнеса. М.: АРМАДА, 511 с.

Энциклопедический словарь бизнесмена: менеджмент, маркетинг, информатика. Под общей ред. М. И. Молдаванова. К.: Техника, 1993, 865с.

Психологія бізнесу як напрямок у психологічній науці. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://stud.com.ua/52777 (дата звернення: 01.08.2019).

Кенджеми, Дж. П. & Ковальськи, К. Дж. (1997) Успешно действующий руководитель: что он собой представляет? Журнал «Лидерство. Психологические проблемы в бизнесе». Дубна: Феникс. С.129 – 134.

Комарова, Л. Н. (1990) Словарь иностранных слов. 19-е изд., стер. М.: Рус. яз., 624 с.

Корольчук, М. С. & Крайнюк, В. М. (2006) Теорія і практика професійного психологічного відбору: навчальний посібник. Київ, Ніка-Центр, 536 с.

Пачковський, Ю. Ф. (2007) Психологія підприємництва: навч. посібник.3-є вид. К.: Каравелла, 416 с.

Товажнянський, Л. Л., Романовський, О. Г. & Пономарьов, О. С. (2004) Концепція формування гуманітарно-технічної еліти в НТУ “ХПІ” та шляхи її реалізації: Навч.– метод. посібник. Харків: НТУ “ХПІ”, 416с.

100 великих психологов. М.: Вече, 2004, 432 с.

Франкл, В. (1990) Человек в поисках смысла. М.:Прогресс, 368 с.

Timmons, J. A., Smollen, L. E. & Dingee, A. L. M. (1985) New Venture Creations: a Guide to Enterpreneurship. Home wood Illinois: Irwin.. 612p.