DOI: https://doi.org/10.20998/%x

КОНФЛІКТОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ФАХІВЦЯ В УМОВАХ АНОМІЇ СУСПІЛЬСТВА

Volodymyr Babaev, Oksana Rezvan

Анотація


Досліджено зміст конфліктологічної компетентності майбутнього фахівця як якості, важливої для професійної комунікації, що виявляється в умінні запобігати та конструктивно вирішувати конфлікти у професійному середовищі. Зосереджено увагу на аномії як стані сучасного суспільства, що характеризується постійними зрушеннями у ціннісні системі й неприйняття молоддю та старшими поколіннями цінностей один одного. Схарактеризовано суть конфліктологічної компетентності фахівця в умовах аномії суспільства, її актуальність не лише у вирішенні особистісних конфліктів, але й у стабілізації групових відносин у різновікових професійних колективах.


Ключові слова


конфліктологічна компетентність; майбутній фахівець; аномія; суспільство; конфлікти; професійне середовище

Повний текст:

PDF

Посилання


Біловодська, О. А. & Кириченко, Т. В. Управління конфліктами в системі управління людським потенціалом підприємств. [Електронний ресурс]. Режим доступу:http://www.economyandsociety.in.ua/journal/10_ukr/33.pdf

Відьменко, М. Феномен аномії та її причини. [Електронний ресурс]. Режим доступу:http://oldconf.neasmo.org.ua/node/451

Вошколуп, А. Ю. (2016) Конфліктологічна компетентність як складова професійної компетентності майбутніх фахівців. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «педагогіка і психологія». педагогічні науки.. № 1. (11). С. 184 – 189.

Дюркгейм, Э. (1994) Самоубийство: Социологический этюд. Пер. с фр. с сокр. Под ред. В.А. Базарова. М.: Мысль.

Ковалюк, Т. В., Пасічник, В. В. & Кунанець, Н. Е. (2017) Моделювання розвитку вищої освіти на базі компетентнісного підходу та особистісно-орієнтованих освітніх траєкторій. Інформаційні технології і засоби навчання. Том 61. № 5. С. 245 – 260. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1791/1248

Котлова, Л. О. (2014) Формування конфліктологічної компетентності майбутніх практичних психологів. Практична психологія освіти ХХІ ст.: проблеми та перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Умань, 20-21 травня 2014 р.). МОН України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Умань: ВПЦ «Візаві». С.180 – 184.

Немкова, А. Б. (2008) Становление конфликтологической компетенции старшеклассников в условиях внеклассной деятельности: автореф. дис... канд. пед. н.: 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования. Волгоград, 20 с.

Шайгородський, Ю. Аномія як суспільний і особистісний феномен. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/106955/1/shaigorodskyi_anomia.pdf

Larcker, D., Miles, S., Tayan, B. & Gutman, M. (2013) Executive Coaching Survey, The Miles Group and Stanford University. Access mode: https://www.gsb.stanford.edu/faculty-research/publications/2013-executive-coaching-survey)