DOI: https://doi.org/10.20998/%x

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ І ЗНАЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ЛІДЕРСТВА В ОРГАНІЗАЦІЇ

Andrii Diegtiar

Анотація


У статті досліджуються сутність та відмінні риси управлінського лідерства. Розкривається значення управлінського лідерства для організаційної життєдіяльності та виявляються його функції. Розглядаються елементи та фактори управлінського лідерства, а також зв'язок між його особливостями та етапом росту організації. За результатами дослідження запропоновано синтез і творчий розвиток сукупності теоретичних підходів, що пов'язує в єдину систему основні елементи та фактори управлінського лідерства, а саме: лідера, його підлеглих, зовнішнє середовище, характер взаємин між управлінським лідером і його підлеглими, а також результати спільної діяльності. Удосконалено типологію управлінського лідерства, що дозволило виділити ряд принципів його ефективності.


Повний текст:

PDF

Посилання


Калашнікова С. А. Освітня парадигма професіоналізації управління на заса-дах лідерства : монографія / С А. Калашнікова. К.: Київськ. ун-т імені Бориса Грінчен-ка, 2010. 380 с.

Візо Л., Ібрагімова І., Кіготь О. Розвиток лідерства: монографія. К. : [б. в.], 2012. 400 с.

Толкованова В.В. Управлінське лідерство: колективна монографія. Хмель-ницький : ПП Мельник А. А., 2013. 600 с.

Михненко А. М., Гончарук Н. Т., Кравченко С. О. Управлінська еліта як чин-ник суспільного розвитку: монографія. Нац. акад. держ. упр. при Президентові Украї-ни. К.: НАДУ, 2012. 175 с.

Fiedler F. E. A Theory of Leadership Effectiveness / F. E. Fiedler. New York: McGraw-Hill, 1997. 214р.

Stogdill R. M. Personal Factors Associated with Leadership: A Survey of the Liter-ature / R. M. Stogdill // Journal of Psychology. 1998. p.54.

Tolliver J.M. Leadership Theory: Some Implications for Managers / J. M. Tolliver, O.C. Behling, C. A. Schrieshein // MSU Business Topics, 2008. p. 35.

Kotter P. The Leadership Factor / P. Kotter. New York: Free Press,1988. 174р.

McKenna E. Business Psychology and Organizational Behavior/ E. McKenna. Lon-don: Psychology Press. 2012. 355p.

PetersT. A Passion for Excellence / T. Peters, N. Austin. New York: Random House, 1985. 124 р.

Guzzo, R. A. Teams in organizations: Recent research on performance and effec-tiveness / R.A.Guzzo, M.W. Dickson // Annual Review of Psychology. 2016. P.307-338.

Carnall С.A. Managing Change in Organizations / С.A. Carnall. New York: Pren-tice-Hall, 1990. p. 23.