DOI: https://doi.org/10.20998/%x

СОЦІАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРОФЕСІЙНИХ СУДДІВ У СИСТЕМІ СУДДІВСЬКОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ І КАНАДИ В АСПЕКТІ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ЛІДЕРСТВА

Alla Semenova, Larisa Zueva

Анотація


Обґрунтовано, що судова реформа, яка послідовно відбувається в Україні, потребує удосконалення не тільки нормативно-процесуальної діяльності, але й врахування психолого-педагогічних закономірностей у сфері судочинства, системи суддівської освіти. Здійснено аналіз стану розробленості проблеми психолого-педагогічної підготовки професійних суддів у системі суддівської освіти України і Канади в аспекті інтегральної теорії лідерства. Конкретизовано сутність і принципи соціального контексту як основоположного чинника суддівської освіти в Канаді. Розкрито сутність феномену «доброчесність судді» у цілісному системному аспекті з психолого-педагогічних позицій вивчення національного соціального контексту. Схарактеризовано важливість та перспективи щодо запровадження соціального контексту психолого-педагогічної підготовки професійних суддів у системі суддівської освіти України на основі інтегральної теорії лідерства.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бендас Т. В. Психология лидерства. Учебное пособие. / Т, В. Бендас. СПб.: Питер, 2009. 448 с.

Бондаренко О. Ф. Специфіка психологічного знання та його місце в діяль-ності судді / О. Ф. Бондаренко. 2016. [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.judges.org.ua.

Зуєва Л. Є. Дослідження теоретичних засад психолого-педагогічної підготов-ки професійних суддів у системі суддівської освіти / Лариса Зуєва // ScienceRise: Pedagogical Education. 2017. № 1. С. 33-36.

Зуєва Л. Є. Критерії педагогічної майстерності І. А. Зязюна – підґрунтя пси-холого-педагогічної підготовки професійних суддів в Україні / Л. Є. Зуєва // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. / ред. О. Г. Романовський. Х.: НТУ “ХПІ”, 2016. Вип. 45 (49) Ч. 2. С. 122-134.

Зязюн І.А. Освітні парадигми в контексті філософських ідей / Іван Зязюн // Професійна освіта: педагогіка і психологія. Українсько-польський журнал за ред. І. Зязюна, Т. Левовицького, Н. Ничкало, І. Вільш. – Ченстохова. К.: Видавництво Вищої Педагогічної школи у Ченстохові, 2003. Вип. No 5. С. 213-226.

Катаєва Е. В. Юрисдикція адміністративних судів України щодо вирішення адміністративних справ : дис. ... канд.. юрид. наук : 12.00.07 адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Катаєва Елла Валеріївна. К. : ДНДІ. 2016. 235 с.

Леко Б. Юридична етика: Навчальний посібник. / Б. Леко. Чернівці:Книги – XXI, 2008. 280с.

Любовинкина Е. Лидерство / Елена Любовинкина // Mental Skills. 2017. [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу: http://www.mental-skills.ru/dict/liderstvo/

Оніщук М. В. Роль Національної Школи Суддів України у підготовці кадрів для судової системи: реалії та перспективи. / М. В. Оніщук. // Стандарти підготовки суддів: міжнародний досвід, завдання для України. К.: 2013. 24 с.

Радухівська Л. Л. Психологічний зміст діяльності судді в кримінальному судочинстві : дис. ... канд.. юрид. наук : 19.00.06 – юридична психологія / Радухівська Людмила. К.: Національна академія внутрішніх справ. 2012. 253 с.

Семенова А. В. Психопедагогічний супровід ефективного лідера XXI століття: синергетичний підхід / Алла Василівна Семенова // ScienceRise: Pedagogical Education. 2017. №7 (15). С. 30-36.

Семенова А. В. Розвиток ціннісного досвіду педагогічної майстерності І. А. Зязюна у вимірах теорії поколінь / А. В. Семенова // Теорія і практика управління соціальними системами. Х.: НТУ “ХПІ”. 2017. № 2. С. 72-84.

Семенова А.В. Емоційне усвідомлення як конструкт оцінювання ди-наміки розвитку педагогічної майстерності викладачів вищих технічних навчальних закладів: психопедагогічний підхід. / А.В. Семенова. // Теорія і практика управління соціальними системами. Х. : НТУ “ХПІ”, 2014. № 4. С. 58-68.

Семенова А.В. Ціннісний вимір досвіду суб’єктів педагогічної дії : моно-графія / Алла Семенова . Одеса : Бондаренко М. О. 2016. 436 с.

Сергеєва Л. М., Кондратьєва В. П. , Хромей М. Я. Лідерство: навч. посібн. Івано–Франківськ. «Лілея-НВ», 2015. 296 с.

Токарська А. С. Правова комунікація в контексті посткласичного право-розуміння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук : спец. 12.00.12 – “філософія права” / Антоніна Токарська. К.: 2008. 37 с.

Шепель Т. Доброчесність як перепустка на посаду судді нового Верхов-ного суду / Тарас Шепель // Українська правда. 2017. [Електронний ресурс] –Режим до-ступу : http://www.pravda.com.ua/columns/2017/01/5/7131205/.

Bird С. Social Psychology / С. Bird. New York : Appleton Century Company, 1940. 564 р.

Chemers Martin. Lawrence Erlbaum Associates, Psychology, 1997 200 p.

Donald Markwell. Instincts to Lead: On Leadership, Peace, and Education. – Connor Court: Australia, 2013. 500 p.

Lennox Brian W., Williams Natalie. Social context and judicial education in Canada. / Brian W. Lennox and Natalie Williams // Judicial Education and Training. Journal of the International Organization for Judicial Training. 2013. Volume 1, Number 1. August P. 31-44.

Plato. The Dialogues of Plato translated into English with Analyses and Intro-ductions by B. Jowett, M.A. Oxford University Press. 2013. Vol. 3.