СОЦІАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРОФЕСІЙНИХ СУДДІВ У СИСТЕМІ СУДДІВСЬКОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ І КАНАДИ В АСПЕКТІ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ЛІДЕРСТВА

Автор(и)

  • Alla Semenova Одеський національний політехнічний університет, Ukraine
  • Larisa Zueva Одеський національний політехнічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/%25x

Анотація

Обґрунтовано, що судова реформа, яка послідовно відбувається в Україні, потребує удосконалення не тільки нормативно-процесуальної діяльності, але й врахування психолого-педагогічних закономірностей у сфері судочинства, системи суддівської освіти. Здійснено аналіз стану розробленості проблеми психолого-педагогічної підготовки професійних суддів у системі суддівської освіти України і Канади в аспекті інтегральної теорії лідерства. Конкретизовано сутність і принципи соціального контексту як основоположного чинника суддівської освіти в Канаді. Розкрито сутність феномену «доброчесність судді» у цілісному системному аспекті з психолого-педагогічних позицій вивчення національного соціального контексту. Схарактеризовано важливість та перспективи щодо запровадження соціального контексту психолого-педагогічної підготовки професійних суддів у системі суддівської освіти України на основі інтегральної теорії лідерства.

Біографії авторів

Alla Semenova, Одеський національний політехнічний університет

доктор педагогічних наук, професор кафедри політології Одеського національного політехнічного університету, Україна

ORCID ID 0000-0001-8077-3385

Larisa Zueva, Одеський національний політехнічний університет

кандидат юридичних наук, суддя Одеського апеляційного адміністративного суду, докторант Одеського національного політехнічного університету, Україна

ORCID ID 0000-0001-5092-3012

Посилання

Бендас Т. В. Психология лидерства. Учебное пособие. / Т, В. Бендас. СПб.: Питер, 2009. 448 с.

Бондаренко О. Ф. Специфіка психологічного знання та його місце в діяль-ності судді / О. Ф. Бондаренко. 2016. [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.judges.org.ua.

Зуєва Л. Є. Дослідження теоретичних засад психолого-педагогічної підготов-ки професійних суддів у системі суддівської освіти / Лариса Зуєва // ScienceRise: Pedagogical Education. 2017. № 1. С. 33-36.

Зуєва Л. Є. Критерії педагогічної майстерності І. А. Зязюна – підґрунтя пси-холого-педагогічної підготовки професійних суддів в Україні / Л. Є. Зуєва // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. / ред. О. Г. Романовський. Х.: НТУ “ХПІ”, 2016. Вип. 45 (49) Ч. 2. С. 122-134.

Зязюн І.А. Освітні парадигми в контексті філософських ідей / Іван Зязюн // Професійна освіта: педагогіка і психологія. Українсько-польський журнал за ред. І. Зязюна, Т. Левовицького, Н. Ничкало, І. Вільш. – Ченстохова. К.: Видавництво Вищої Педагогічної школи у Ченстохові, 2003. Вип. No 5. С. 213-226.

Катаєва Е. В. Юрисдикція адміністративних судів України щодо вирішення адміністративних справ : дис. ... канд.. юрид. наук : 12.00.07 адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Катаєва Елла Валеріївна. К. : ДНДІ. 2016. 235 с.

Леко Б. Юридична етика: Навчальний посібник. / Б. Леко. Чернівці:Книги – XXI, 2008. 280с.

Любовинкина Е. Лидерство / Елена Любовинкина // Mental Skills. 2017. [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу: http://www.mental-skills.ru/dict/liderstvo/

Оніщук М. В. Роль Національної Школи Суддів України у підготовці кадрів для судової системи: реалії та перспективи. / М. В. Оніщук. // Стандарти підготовки суддів: міжнародний досвід, завдання для України. К.: 2013. 24 с.

Радухівська Л. Л. Психологічний зміст діяльності судді в кримінальному судочинстві : дис. ... канд.. юрид. наук : 19.00.06 – юридична психологія / Радухівська Людмила. К.: Національна академія внутрішніх справ. 2012. 253 с.

Семенова А. В. Психопедагогічний супровід ефективного лідера XXI століття: синергетичний підхід / Алла Василівна Семенова // ScienceRise: Pedagogical Education. 2017. №7 (15). С. 30-36.

Семенова А. В. Розвиток ціннісного досвіду педагогічної майстерності І. А. Зязюна у вимірах теорії поколінь / А. В. Семенова // Теорія і практика управління соціальними системами. Х.: НТУ “ХПІ”. 2017. № 2. С. 72-84.

Семенова А.В. Емоційне усвідомлення як конструкт оцінювання ди-наміки розвитку педагогічної майстерності викладачів вищих технічних навчальних закладів: психопедагогічний підхід. / А.В. Семенова. // Теорія і практика управління соціальними системами. Х. : НТУ “ХПІ”, 2014. № 4. С. 58-68.

Семенова А.В. Ціннісний вимір досвіду суб’єктів педагогічної дії : моно-графія / Алла Семенова . Одеса : Бондаренко М. О. 2016. 436 с.

Сергеєва Л. М., Кондратьєва В. П. , Хромей М. Я. Лідерство: навч. посібн. Івано–Франківськ. «Лілея-НВ», 2015. 296 с.

Токарська А. С. Правова комунікація в контексті посткласичного право-розуміння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук : спец. 12.00.12 – “філософія права” / Антоніна Токарська. К.: 2008. 37 с.

Шепель Т. Доброчесність як перепустка на посаду судді нового Верхов-ного суду / Тарас Шепель // Українська правда. 2017. [Електронний ресурс] –Режим до-ступу : http://www.pravda.com.ua/columns/2017/01/5/7131205/.

Bird С. Social Psychology / С. Bird. New York : Appleton Century Company, 1940. 564 р.

Chemers Martin. Lawrence Erlbaum Associates, Psychology, 1997 200 p.

Donald Markwell. Instincts to Lead: On Leadership, Peace, and Education. – Connor Court: Australia, 2013. 500 p.

Lennox Brian W., Williams Natalie. Social context and judicial education in Canada. / Brian W. Lennox and Natalie Williams // Judicial Education and Training. Journal of the International Organization for Judicial Training. 2013. Volume 1, Number 1. August P. 31-44.

Plato. The Dialogues of Plato translated into English with Analyses and Intro-ductions by B. Jowett, M.A. Oxford University Press. 2013. Vol. 3.

##submission.downloads##

Як цитувати

Semenova, A., & Zueva, L. (2018). СОЦІАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРОФЕСІЙНИХ СУДДІВ У СИСТЕМІ СУДДІВСЬКОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ І КАНАДИ В АСПЕКТІ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ЛІДЕРСТВА. Лідер. Еліта. Суспільство, (1). https://doi.org/10.20998/%x

Номер

Розділ

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ І СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ