ПЕДАГОГІЧНА ЕЛІТА ЯК ФЕНОМЕН СУЧАСНОСТІ: ДУХОВНО-МОРАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ

Автор(и)

  • Hryhorii Vasianovych Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Ukraine
  • Olena Budnik ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/%25x

Анотація

Розглянуто сутність і зміст поняття «педагогічна еліта» та обґрунтовано причини недостатньої ефективності впливу української педагогічної еліти на процес «вирощування» нової ґенерації молодого покоління. За результатами аналізу встановлено, що головними причинами такого стану є: соціально-економічна і духовно-моральна криза українського суспільства; міґраційна компонента демографічної кризи; недосконале й некритичне запозичення зарубіжного досвіду і його впровадження у навчально-виховний процес; недостатнє усвідомлення значною кількістю суб’єктів навчально-виховного процесу необхідності духовно-морального самоудосконалення. Визначено місце і роль духовно-морального ресурсу у процесі формування педагогічної еліти, проаналізовано пріоритети і духовно-моральні цінності елітної особистості педагога та роль педагогічної еліти у процесі освоєння і впровадження в життя європейських цінностей.

Біографії авторів

Hryhorii Vasianovych, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

доктор педагогічних наук, професор кафедри гуманітарних наук і соціальної роботи Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, Україна

ORCID ID 0000-0002-2346-193Х

Olena Budnik, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки початкової освіти,

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Україна

ORCID ID 0000-0002-5764-6748

Посилання

Андрущенко В. П. Роздуми про освіту: філософія та методологія / В. Андрущенко. К.: «МП Леся», 2012. 784 с.

Васянович Г. П. Морально-правова відповідальність педагога: теоретико- методологічний аспект : монографія / Г. П. Васянович. Вибрані твори у 7-ми т. Т. 2.

Львів : Норма, 2015. 352 с.

Васянович Г. П. Педагогічний пантеон Г. П. / Васянович. Львів : Норма, 2016. 328 с.

Гусєв В. Державна інноваційна політика: аспект інтернаціоналізації / В. Гусєв // Економіка України. 2003. № 6. С. 77-84.

Закон України «Про освіту», Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39.

Зязюн І. Філософія педагогічного світогляду / Іван Зязюн // Професійна освіта: педагогіка і психологія.. № 6. К.: 2004. С. 209-231.

Картавов А. Ю. Национальная педагогическая элита / А. Ю. Картавов // Регионология. № 3. 2008 .– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://regionsar.ru/ru/node/145

Кремень В. Г. Освітня діяльність і інтелект: проблеми формування національної інтелігенції / В. Г. Кремень // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. № 2. 2008. С. 3-11.

Кузнецова Н. В. Правящие элиты в истории России // Русская нация: историческое прошлое и проблемы возрождения. М.: АКИРН, 1995. 224 с.

Миллс Р. Властвующая элита / Р. Миллс. М. : Издательство иностранной литературы, 1956. 536 с.

Моска Г. Правящий класс / Г. Моска // Социологические исследования. 1998. С. 187-198.

Парето В. Компендиум по общей социологии / пер. А. А. Зотова. 2-е изд. М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2008. 511 с.

Пірен М. І. Європейські цінності – детермінанта змін в сучасній Україні : навч. посібник-практикум / М. І. Пірен. Чернівці : Друк Арт, 2016. 256 с.

Аверьянов Ю. И. Политология: Энциклопедический словарь. М.: Изд. Моск. коммерч. ун-та, 1993. 431 с.

Ушинский К. Д. О нравственном элементе в русском воспитании / К. Д. Ушинский // Педагогические сочинения: в 6 т. Т. 2. М. : Педагогика, 1988. С. 31.

Ушинський К. Д. К. Д. Ушинський про народність у громадському вихованні / К. Д. Ушинский // Твори у 6 т. Т. 1. К. : Радянська школа, 1954. С. 50-109.

Філіпчук Г. Г. Час культурних цінностей у вимірі «педагогіки Зязюна» / Г. Г. Філіпчук // Націєтворчість освіти : монграфія. Чернівці : Зелена Буковина, 2014. С. 5-16.

Філософський словник / за ред. В. І. Шинкарука. – 2-ге вид. перероб. і доп. К. : УРЕ, 1986. 800 с.

Хосе Ортега, Гасет. Бунт мас. Вибрані твори / переклад з іспанської В. Бурггардта, В. Сахна, О. Товстенко. К. : Основи, 1994. 420 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Vasianovych, H., & Budnik, O. (2018). ПЕДАГОГІЧНА ЕЛІТА ЯК ФЕНОМЕН СУЧАСНОСТІ: ДУХОВНО-МОРАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ. Лідер. Еліта. Суспільство, (1). https://doi.org/10.20998/%x

Номер

Розділ

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ І СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ