DOI: https://doi.org/10.20998/2616-3241.2019.1.06

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

Olga Palamarchuk, Natalia Lazarenko, Dmytro Kolomiets

Анотація


Проаналізовано сучасну систему педагогічної освіти, в рамках якої необхідно застосовувати нові підходи до процесу формування лідерських якостей у майбутніх вчителів. Здійснено аналіз внутрішнього потенціалу особистості, як ресу­рсу забезпечення розвитку лідерських якостей майбутнього вчителя. З’ясовано, що важливим компонентом перетворення внутрішнього потенціалу особистості майбу­тнього вчителя на ресурсне забезпечення розвитку лідерських якостей є професійна самосвідомість суб’єкта, яка включає здатність здійснювати аналіз лідерських іден­тифікацій у професійному середовищі та формувати власний «Я-образ» лідера у стру­ктурі професійної діяльності та взаємовідносин. Встановлено, що професійна «Я-кон­цепція» є важливим елементом ресурсного забезпечення розвитку лідерських якостей майбутнього вчителя.

Ключові слова


особистісно-професійне становлення майбутнього вчителя; формування лідерської позиції; ресурсне забезпечення розвитку лідерських якостей; лідерський потенціал майбутнього вчителя; лідерська компетентність

Повний текст:

PDF

Посилання


Алфімов, Д. В. (2010) Зміст феномену «лідерські якості особистості». Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. Вип. 11 (64). Класич. приват. ун-т. Запоріжжя. С. 44 – 51.

Гармаш, С. А., (2009) & Гашутіна, О.Е. Лідерські якості особистості керівника як запорука успіху. Управління інноваційними проектами та об’єктами інтелектуальної власності.

С. 37 – 44.

Краснощок, І. П. Розвиток лідерських якостей студентів. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 112.

С. 211 – 219.

Куриця, А. І., & Куриця, Д. І. (2014) Психолого-педагогічні умови розвитку лідерських якостей студентів. Проблеми сучасної психології. Збірник науко-вих праць К-ПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Випуск 26. С. 353 – 363.

Мараховська, Н. В. (2009) Педагогічні умови формування лідерсь-ких якостей майбутніх учителів у процесі навчання дисциплін гуманітарного циклу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня

канд. пед. наук: 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. Харків, 22 с.

Рудська, А. І. (2013) Психологічні особливості лідерства в умовах реалізації соціальних проектів : автореф дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи. Київ, 24 с.

Савельєва, О. О. (2014) Оцінка лідерського потенціалу студентів як майбутніх управлінців. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. № 4. Т. 4. С. 81 – 84.

Семченко, Н.О. (2005) Педагогічні умови формування лідерських якостей майбутніх учителів у позааудиторній діяльності: автореф дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. Харків, 23 с.

Смольська, Л. І. (2014) Інтегральне лідерство – сучасний управлінський запит. Управління школою. № 1 – 3. С.92 – 94.

Татенко, В.О. (2004) Лідер ХХІ. Соціально психологічні студії. К.:Видав. дім «Корпорація», 198 с.

Ященко, І. В. (2003) Феномен лідера. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: філософія, політологія. № 59. С. 142 – 14.