МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА

Автор(и)

  • Hryhorii Vasianovych Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2346-193X
  • Olena Budnyk ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5764-6748

DOI:

https://doi.org/10.20998/2616-3241.2018.1.06

Анотація

У статті висвітлено проблему методологічного забезпечення формування лідерських якостей у майбутніх фахівців соціальної сфери та обґрунтовано економічні, політичні та духовні причини посилення уваги до необхідності її розв’язання. Здійснено аналіз таких методологічних засад: філософсько-педагогічна герменевтика, філософсько-педагогічна феноменологія та філософсько-педагогічна синергетика. Доведено доцільність застосування у процесі формування лідерських якостей майбутнього соціального працівника принципу дихотомії, що дозволяє розв’язувати окреслену проблему, уникаючи певної одномірності особистості, спрощеності її сутності. Визначено роль педагога у системі формування лідерських якостей особистості соціальної сфери, а також акцентовано на принципі  її самовизначення та  самовиховання

Біографії авторів

Hryhorii Vasianovych, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

доктор педагогічних наук, професор кафедри гуманітарних наук і соціальної роботи Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, Львів, Україна

Olena Budnyk, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки початкової освіти,

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені

 Василя Стефаника», Івано-Франківськ, Україна

Посилання

Бабаєв, В. (2017) Освіта і вихо-вання лідерів у вищій школі – субоснова перспективного розвитку суспільства. Лі-дер. Еліта. Суспільство, № 1. Х.: С. 48-59.

Будник, О. Б. (2016) Соціаль-но-психологічний контекст підготовки майбутнього педагога. Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інсти-туту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. За наук. ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. Вип. № 31. Кам’янець-Подільський : Ак-сіома, С. 31–47

Васянович, Г. П.  Будник, О. Б. (2017) Педагогічна еліта як феномен сучасності: духовно-моральний контекст. Лідер. Еліта. Суспільство, № 1. Х.: С. 96-108.

Вознюк, О. В. (2008) Синерге-тичний підхід як метод аналізу розвитку вітчизняної педагогічної думки (друга по-ловина ХХ століття). Дисер. …канд.. пед. наук, спеціальність 13.00.01 загальна пе-дагогіка та історія педагогіки. Житомир. держ. ун-т імені Івана Франка. Житомир, 290 с.

Гадамер, Х. Г. (1988) Истина и метод: Основы философской герменевти-ки: пер. с нем. Общ. ред. и вступ. ст.. Б. Н. Бессонова. М. : Прогресс, 704 с.

Гуссерль, Э. (2009) Идеи к чис-той феноменологии и феноменологиче-ской философии. Книга первая. Пер. с нем. А. В. Михайлова; Вступ. ст. В. А. Куренного. М.: Академический Проект, 489 с.

Кремень, В. Г. (2008) Енцик-лопедія освіти. Акад. пед. наук України. К.: Юрінком Інтер, 1040 с.

Закон України «Про соціальні послуги», 2016. [Електронний ресурс]. Режим доступу:http://search.ligazakon.ua/l_ doc2.nsf/link1/JH3JZ00A.html

Майборода, Д. В. (2002) Гер-меневтика. История философии: Энцик-лопедия. М. : Интерпрессервис; Книжный Дом, 1376 с.

Пригожин, И.  Стенгерс И. (1986) Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой: Пер. с англ. и общ. ред. В. А. Аршинова, Ю. Л. Климонтови-ча и Ю. В. Сачкова. М.: Прогресс, 432 с.

Романовский, А. Г. (2008) Си-нергетика педагогической деятельности. Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педаго-гіка, соціологія. № 2. С. 32-39.

Федотова, О. Д. (2006) Немец-кая феноменологическая педагогика. Пе-дагогика. № 3. С. 21-29.

Філіпчук, Г. Г. (2017) Соціоку-льтурне середовище й лідерство. Лідер. Еліта. Суспільство. № 1. Х.: С. 83-95.

Чепелєва, Н. В. (2008) Герме-невтика. Енциклопедія освіти Акад. пед.. наук України; гол. ред.. В. Г. Кремень. К.: Юрінком Інтер, С. 133.

##submission.downloads##

Як цитувати

Vasianovych, H., & Budnyk, O. (2018). МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА. Лідер. Еліта. Суспільство, (1). https://doi.org/10.20998/2616-3241.2018.1.06

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІДЕРСТВА ТА ЕЛІТИ В СУСПІЛЬСТВІ: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУЛЮВАННЯ ТА МЕХАНІЗМИ ВИРІШЕННЯ