DOI: https://doi.org/10.20998/2616-3241.2018.1.06

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА

Hryhorii Vasianovych, Olena Budnyk

Анотація


У статті висвітлено проблему методологічного забезпечення формування лідерських якостей у майбутніх фахівців соціальної сфери та обґрунтовано економічні, політичні та духовні причини посилення уваги до необхідності її розв’язання. Здійснено аналіз таких методологічних засад: філософсько-педагогічна герменевтика, філософсько-педагогічна феноменологія та філософсько-педагогічна синергетика. Доведено доцільність застосування у процесі формування лідерських якостей майбутнього соціального працівника принципу дихотомії, що дозволяє розв’язувати окреслену проблему, уникаючи певної одномірності особистості, спрощеності її сутності. Визначено роль педагога у системі формування лідерських якостей особистості соціальної сфери, а також акцентовано на принципі  її самовизначення та  самовиховання

Повний текст:

PDF

Посилання


Бабаєв, В. (2017) Освіта і вихо-вання лідерів у вищій школі – субоснова перспективного розвитку суспільства. Лі-дер. Еліта. Суспільство, № 1. Х.: С. 48-59.

Будник, О. Б. (2016) Соціаль-но-психологічний контекст підготовки майбутнього педагога. Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інсти-туту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. За наук. ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. Вип. № 31. Кам’янець-Подільський : Ак-сіома, С. 31–47

Васянович, Г. П.  Будник, О. Б. (2017) Педагогічна еліта як феномен сучасності: духовно-моральний контекст. Лідер. Еліта. Суспільство, № 1. Х.: С. 96-108.

Вознюк, О. В. (2008) Синерге-тичний підхід як метод аналізу розвитку вітчизняної педагогічної думки (друга по-ловина ХХ століття). Дисер. …канд.. пед. наук, спеціальність 13.00.01 загальна пе-дагогіка та історія педагогіки. Житомир. держ. ун-т імені Івана Франка. Житомир, 290 с.

Гадамер, Х. Г. (1988) Истина и метод: Основы философской герменевти-ки: пер. с нем. Общ. ред. и вступ. ст.. Б. Н. Бессонова. М. : Прогресс, 704 с.

Гуссерль, Э. (2009) Идеи к чис-той феноменологии и феноменологиче-ской философии. Книга первая. Пер. с нем. А. В. Михайлова; Вступ. ст. В. А. Куренного. М.: Академический Проект, 489 с.

Кремень, В. Г. (2008) Енцик-лопедія освіти. Акад. пед. наук України. К.: Юрінком Інтер, 1040 с.

Закон України «Про соціальні послуги», 2016. [Електронний ресурс]. Режим доступу:http://search.ligazakon.ua/l_ doc2.nsf/link1/JH3JZ00A.html

Майборода, Д. В. (2002) Гер-меневтика. История философии: Энцик-лопедия. М. : Интерпрессервис; Книжный Дом, 1376 с.

Пригожин, И.  Стенгерс И. (1986) Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой: Пер. с англ. и общ. ред. В. А. Аршинова, Ю. Л. Климонтови-ча и Ю. В. Сачкова. М.: Прогресс, 432 с.

Романовский, А. Г. (2008) Си-нергетика педагогической деятельности. Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педаго-гіка, соціологія. № 2. С. 32-39.

Федотова, О. Д. (2006) Немец-кая феноменологическая педагогика. Пе-дагогика. № 3. С. 21-29.

Філіпчук, Г. Г. (2017) Соціоку-льтурне середовище й лідерство. Лідер. Еліта. Суспільство. № 1. Х.: С. 83-95.

Чепелєва, Н. В. (2008) Герме-невтика. Енциклопедія освіти Акад. пед.. наук України; гол. ред.. В. Г. Кремень. К.: Юрінком Інтер, С. 133.