DOI: https://doi.org/10.20998/2616-3241.2018.1.03

ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ НОВОГО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ»

Ivan Lopushynskyi

Анотація


Методологія дослідження проблеми лідерства базується на ставленні до цього феномена як до діяльності особистості, що носить системний характер. У цьому зв’язку в запропонованій статті розкриваються теоретичні засади та подаються практичні рекомендації керівникам закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО) щодо формування якостей неформального лідера в ході модернізації сучасної школи. Названі управлінці мають бути спроможними та відповідальними за впровадження змін у процесі здійснення освітньої реформи, оскільки саме якість лідерства є фундаментом для подальшого її успіху.


Повний текст:

PDF

Посилання


Войтович Р. В., Пірен М. І., Надольний І. Ф. (2006) Керівник в органах державної влади та місцевого самоврядування. К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 168 с.

Джон Максфелл (2006) Лідер на 360. 416 с. Електронний ресурс. Режим доступу: https://mybook.ru/author/dzhon-maksvell/lider-na360/

Інструменти формування непо-вторної візії. Електронний ресурс - Ре-жим доступу: http://attorney.refepic.ru/ nstrumenti-formulyuvannya-nepovtorno-vz.html

Класики духовної філософії та сучасність. Лао-Дзи – Дао-Де-Дзи. Елект-ронний ресурс Режим доступу: http://www.ua.religiousbook.net/shop/Pages/Ua/classics-ua.html

Ковальчук В. І. (2009) Проблеми управлінського лідерства у професійно-технічній освіті. Електронний ресурс Вісник післядипломної освіти. Вип. 11 (1).

С. 101-111. Режим доступу: http://nbuv.gov. ua/UJRN/Vpo_2009_11(1)__15

Кудикіна Н. В. (2010) Методоло-гічні засади дослідження проблеми лідер-ства в освіті [Електронний ресурс]. Педа-гогічний дискурс. Вип. 7. С. 131-135. - Ре-жим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ peddysk_2010_ 7_29

Линьов К. О. (2016) Лідерство у контексті еволюції підходів до осмислен-ня феномену в освіті [Електронний ре-сурс] Science Rise. Pedagogical Education. № 8 (4). С. 29-34. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/texcped_2016_8(4)6

Основные элементы лидерства по теории Паркинсона. - Режим доступу: https://author24.ru/spravochniki/menedzhment_organizacii/kultura_povedeniya_v_organizacii/osnovnye_elementy_liderstva_po_teorii_parkinsona/

Про освіту: Закон України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII. - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Бізо Л., Ібрагімова І., Кікоть О., Барань Є.,  Федорів Т. (2012) Розвиток лідерства; за заг. ред. І. Ібрагімової. К.: Проект «Реформа управління персоналом на державній службі в Україні». 400 с.

Чистякова І. А. (2014) Розвиток колективного лідерства в теорії мереже-вого управління у вищій освіті [Елект-ронний ресурс] Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. № 8. С. 294 - 301. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_ 2014_8_38

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE