DOI: https://doi.org/10.20998/2616-3241.2018.1.02

РОЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ У ФАХОВІЙ СПРЯМОВАНОСТІ СТУДЕНТІВ

Oksana Rezvan

Анотація


Досліджено суть професійної мобільності як категорії соціології, психології та педагогіки; зосереджено увагу на ролі професійної мобільності у розумінні молоддю кар’єрної реалізації; визначено основні мотиви побудови кар’єри фахівцями. Схарактеризовано зміни у підходах до організації професійної підготовки у сучасних університетах, що мають забезпечувати мобільність студента у процесі навчально-практичної діяльності. Зроблено висновок про значущість професійної мобільності для фахової спрямованості студентів.


Повний текст:

PDF

Посилання


Вороновська, Л. П. (2015) Актуалі-зація сучасної моделі майбутньої професії у процесі формування професійної мобі-льності студентів. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології: зб. наук. праць. Херсон : видав. ПП «Олді-плюс», Вип. 1 (12). С. 11-14.

Гриньова, В.М.,  Резван О.О. (2018) Карʼєрні домагання молодого фахі-вця: роль університетів у формуванні їх-ньої адекватності. Новий колегіум. Х.: «Колегіум», № 1. С. 40 – 45.

Зеер, Э. (2014) Многозначность феномена «мобильность» в профессиона-льном образовании. Социально-профессиональная мобильность в ХХІ ве-ке: сборник материалов и докладов ме-ждународной конференции, Екатерин-бург, 29-30 мая 2014 г. / под. ред. Г.М. Ро-манцева, В.А. Копнова. Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, С. 30-36.

Пріма, Р. (2008) Професійна мобі-льність фахівця як наукова проблема. Пе-дагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. №1. С. 127 – 132.

Резван, О.О. Рефлексія професій-них домагань майбутнього фахівця. Мате-ріали X міжнародної практичної конфере-нції 2013-2014”. Педагогіка. Прага. Pub-lishing Hous “Education and Science”. С. 55 – 57.

Рыбникова, Л. И. Организация практического обучения в колледже как один из путей формирования социально-профессиональной мобильности специа-листа [Електронний ресурс]. Режим до-ступу :http://www.igpk.ru/default.asp7action searchrc

Сорокин, П.А. (1992) Человек. Ци-вилизация. Общество. М.: 544с.

Guzman K. Choi. (2013) The relations of employability skills to career adaptability among technical school students. Journal of Vocational Behavior. Volume 82. P. 199–207.

Heuvel M, Demerouti E., Bakker A.,  Schaufeli W. (2013) Adapting to change: The value of change information and meaning-making. Journal of Vocational Behavior, Volume 83. P. 11–21.

McClelland, D. (1988) Human Moti-vation. Cambridge University Press.

Super, D. E. (1990). A life-span, life-space approach to career development. In D. Brown, L. Brooks & Associates (Eds.), Ca-reer choice and development (2nd ed., pp. 197-261). San Francisco: Jossey-Bass.

Towards European Higher Education Area. Communique of the Conference of the Ministers, responsible for Higher Education. Berlin. September.19. 2003.